FGP

Technika FGP, Functionally Generated Path jest to metoda czynnościowego kształtowania powierzchni okluzyjnych opracowana przez Meyera pozwalająca na osiągnięcie harmonijnych stosunków okluzyjnych pomiędzy uzupełnieniami protetycznymi a uzębieniem naturalnym. W metodzie tej zamiast artykulatora do symulacji ruchów żuchwy stosuje się rejestrację tych ruchów bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta poprzez wykreślanie i utrwalenie funkcjonalnej drogi guzków zębów przeciwstawnych. W ten sposób rolę artukulatora w tej metodzie sprowadza się do protego urządzenia zawiasowego czyli artykulatora nastawialnego o prowadzeniu zębowym. Metoda FGP stanowi alternatywę postepowania kliniczno – laboratoryjnego przy wykonywaniu pojedynczych […]

Okluzja

Koncepcje okluzji: okluzja obustronnie zbalansowana, okluzja z prowadzeniem kłowym przy laterotruzji, okluzja z prowadzeniem grupowym przy laterotruzji, sekwenkcyjna dyskluzja z dominantą kłową (R. Slavicek 1984). Okluzja obustronnie zbalansowana jest wskazana w protezach całkowitych i przeciwwskazana w uzębieniu naturalnym, ponieważ sprzyja starciu i parafunkcjom. Okluzja z prowadzeniem kłowym przy laterotruzji jest wskazana w uzębieniu naturalnym. Sekwenkcyjna dyskluzja z dominantą kłową jest wskazana przy stałej odbudowie przy parafunkcjach. Pozycja referencyjna wg Slavicka jest to pozycja osiągana w wyniku prowadzenia żuchwy do jej dotylnego położenia, w którym ruch […]

Prowadzenie Kłowe

Prowadzenie kłowe, canine guidance, lateral guidance zapewnia okluzję ochronną w czasie której podczas ruchów ekscentrycznych następuje dyskluzja pozostałych zębów. Brak prowadzenia kłowego może być przyczyną powstawania recesji dziąseł i pękania szkliwa w wyniku działania nadmiernych sił. W przypadku braku kła należy odtworzyć prowadzenie grupowe (2, 3, 4). W prowadzeniu kłowym, w czasie ruchu laterotruzyjnego jest aktywny wyłącznie mięsień skroniowy. W prowadzeniu grupowym bierze udział mięsień skroniowy i mięsień żwacz. Dopuszczalne są kontakty grupowe ale przy najmocniejszym udziale kła, który jest najbardziej przystosowany do przyjmowania obciążeń […]

Stolik Sieczny

Stolik sieczny jest wykonywany w celu prawidłowej rekonstrukcji prowadzenia siecznego (incisal guidance) czyli odtworzenia nachylenia brzegów siecznych siekaczy dolnych względem powierzchni podniebiennej siekaczy górnych podczas przesuwania się po niej w czasie ruchów protruzyjnych. Wyróżnia się stolik sieczny płaski, półindywidualny, indywidualny.

Łuk Twarzowy

Łuk twarzowy służy do orientacji przestrzennej modelu szczęki (powierzchni okluzyjnej zębów łuku górnego) w stosunku do osi zawiasowej stawów skroniowo – żuchwowych. Wyróżnia się łuki twarzowe arbitralne: rejestracja w odniesieniu do czaszki (CE lub FH), kinematyczne: rejestracja w odniesieniu do stawów skroniowo – żuchwowych. Łuk twarzowy kinematyczny pozwala na indywidualne wyznaczenie osi obrotu stawów skroniowo-żuchwowych, połączone z graficznym odwzorowaniem kształtu przebiegu drogi stawowej. 

Natychmiastowe Przesunięcie Boczne

Natychmiastowe przesunięcie boczne, immediate side shift, ISS jest to ruch kłykcia po stronie niepracującej (balansującej) w trakcie ruchu dobocznego żuchwy – odpowiada wartości ruchu Benetta. Głowa żuchwy przesuwa się ruchem ślizgowym w piętrze górnym stawu ku dołowi do wewnątrz i do przodu, ustawiając się w efekcie u szczytu guzka stawowego. Stwierdzono, że nie jest to ruch prostolinijny, gdyż, w jego przebiegu kłykieć balansujący wykonuje przesunięcie równoległe w kierunku dośrodkowym. Określa boczny tor głowy żuchwy po stronie balansującej podczas ruchu bocznego i wynosi średnio 0,77 mm. […]

Ruch Benneta

Ruch Bennetta jest to przesunięcie głowy kłykcia w trakcie ruchu bocznego żuchwy po stronie pracującej o około 1 mm. Głowa żuchwy wykonuje obrót wokół osi pionowej i przesuwa się nieznacznie w kierunku ruchu ku dołowi, do boku i niekiedy ku tyłowi. Tor ruchu głowy żuchwy może mieć różny przebieg. Ruch Bennetta występuje, jeżeli kąt Bennetta wynosi więcej niż 30° po stronie przeciwnej. Może on być interpretowany jako uniknięcie wysokiego wzrostu ciśnienia w jednym ze stawów, które powstałoby przy ekscentrycznych ruchach podczas rotacji tylko w jednym […]

Prowadzenie Sieczne

Prowadzenie sieczne, prowadzenie przednie, anterior guidance, incisors guidance określa drogę kontaktu zębów siecznych podczas ruchów protruzyjnych. Jest to kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną odniesienia np. Campera a drogą kontaktu zębów przednich. Prowadzenie sieczne zapewnia dyskluzję zębów bocznych podczas wykonywania ruchów ekscentrycznych, zabezpieczając je przed działaniem sił bocznych. Braki skrzydłowe lub brak stabilnego podparcia w odcinkach bocznych może spowodować wychylenie zębów siecznych ze względu na ich nadmierne obciążanie. W pozycji protruzyjnej tete-a-tete powinny ze sobą kontaktować brzegi sieczne siekaczy przyśrodkowych górnych z brzegami siecznymi siekaczy przyśrodkowych i […]

Płaszczyzna Campera

Płaszczyzna Campera czyli linia uszno – nosowa jest równoległa do płaszczyzny protetycznej i przebiega przez najwyższy punkt otworu słuchowego zewnętrznego (Porion) i kolec nosowy przedni (Spina nasalis anterior), co na twarzy pokrywa się z linią łączącą dolny brzeg skrawka ucha (Tragus) i dolny brzeg skrzydełka nosa (Subnasale). Do ustalania równoległości płaszczyzny okluzyjnej względem linii Campera wykorzystywana jest płytka Foxa. Kąt zawarty między płaszczyzną frankfurcką a płaszczyzną Campera wynosi ok. 10-15*.

Bibliografia:

  • Antoni Karasiński: Protezy całkowite. Katowice: Śląska Akademia Medyczna, 2000, s. 63. ISBN 83-87114-72-3.
  • Eugeniusz Spiechowicz: Protetyka stomatologiczna: […]

Artykulator

Artykulator jest urządzeniem protetycznym mającym za zadanie jak najdokładniejsze odzwierciedlenie nie tylko sytuacji zgryzowej pacjenta w zwarciu centrycznym ale przede wszystkim w pozostałych ekscentrycznych ruchach żuchwy. Przeniesienie osi zawiasowej do artykulatora jest podstawowym warunkiem pełnego i powtarzalnego naśladowania ruchów odwodzenia i przywodzenia żuchwy co umożliwia zmianę relacji pionowej w artykulatorze bez zafałszowania stosunków międzyokluzyjnych.

Artykulator typu arcon: dolne ramię artykulatora zakończone jest elementem odpowiadającym głowie stawowej, budowa artykulatora odpowiada warunkom anatomicznym człowieka, panewka połączona jest z górnym ramieniem artykulatora, zmiana wymiaru pionowego w artykulatorze nie powoduje […]